Zwollingerkamp

Op deze pagina vindt u informatie over Zwollingerkamp.

Ligging De havezate Zwollingerkamp heeft gelegen in de Roekebosch bij Wanneperveen.
Ontstaan Op 18 april 1667 werd het huis als havezate erkend. Het bestond al eerder.
Geschiedenis Omtrent de oorsprong van deze havezate lezen we in familieaantekeningen over het geslacht De Vos van Steenwijk het volgende:
"In 1806 heeft Roelof Hendrik van Isselmuden, tegenwoordig Heer van Zwollingerkamp, mij het volgende verhaald, hetgeen hij, zo ik meen bij overlevering had. De Heer van Isselmuden, zijn oudoom, heeft deze havezate aangelegd en dit uit 11 erven samengesteld. Een van deze erven, gelegen aan de westzijde van het tegenwoordige Huis, bekend onder de naam van Rokebosch, was de breedste van deze 11 erven, want het heeft 11 roeden breedte, daar de anderen er 2 of 3 hielden. Van één dezer erven, de Havezaat genaamd, vervoerde hij de rechten aan deze titel verknocht, op het tegenwoordige huis.
Een ander erve droeg de naam van Zwol of het Zwolsche erve, 't welk misschien weleer aan de stad Zwol toegekomen heeft. Hierbij voegde hij enige landerijen, die hij van de stad Zwolle kocht, bekend onder de naam van de Zwolsche of liever Zwollingerkampen. Dit zal waarschijnlijk de oorsprong van de naam dezer Havezaat zijn geweest."

In de vergadering van de Vereen. Overijss. Regt en Gesch. op 30 october 1906 werd opgemerkt: in de "Chronica Wilhelmi Thorni Monarchi S. Augustini Cantuariensis (1651) staat de uitdrukking Solinga, Swollinga en Swollyngland voor ploegland; schijnen af te komen van het Angelsaksische woord Sulk = ploeg. Dus Zwollingerkamp is een akker die beploegd wordt."

In 1622 verzoekt de drost van Vollenhove, Johan van Isselmuden tot de Rollecate, gehuwd met Agnes van Essen, aan Ridderschap en Steden zijn goed op Zwol bij den Bonckenhave in Wanneperveen als een havezate te willen erkennen. Dit werd niet ingewilligd, omdat de aangevoerde bewijsstukken onvoldoende waren.
In de Statenvergadering van 18 april 1667 werd het goed Zwollingerkamp door Ridderschap en Steden als havezate erkend; dit recht had hij afgestaan aan zijn tweede zoon Lucas Willem, die in 1672 kinderloos overleed.

0p 11 november 1834, ten overstaan van notaris J.D.W. Kaempff te Wanneperveen, werden vele percelen veen van deze bezitting verkocht.
Zwollingerkamp was destijds bijna 200 bunders groot en het strekte zich uit van de grenzen van Steenwijkerwold tot aan het Meppelerdiep.
Het werd in 72 percelen verkocht; de grootste koper was de Doopsgezinde Gemeente te Giethoorn.
Aan het eind van 1839 viel de bezitting uiteen. Over het huis werd toen niet gerept. De vanouds bekende riddermatige havezate Zwollingerkamp zag er aldus uit: vijf boerenerven, en tuin met vruchtbomen, omgeven met een dubbele rij lindebomen, heggen en gracht, twee grote turfschuren, een huis met veel veen-, bouw- en weiland en een koetshuis.

Op Zwollingerkamp stonden toen 670 eiken, 513 beuken en verder dennen, essen, populieren, elzen en wilde kastanjes en deze werden op 9 november 1839 verkocht. Het koetshuis, toen tuinmanswoning, werd ook geveild.
De naam Zwollingerkamp is nu geheel verloren gegaan, alleen leeft de herinnering nog in de naam de Zwollingerkampweg (zijstraat Gasthuisdijk).

Het huis heette Paasloo. In de buurt van de vroegere havezate ligt nu nog de Paasloërvaart. De bezitting (Zwollingerkamp) werd 4 juni 1839 publiek verkocht voor bijna fl. 60,000,- ten huize van Jan Dikkers, kastelein te Wanneperveen, door notaris Van Royen uit ZwoIle.

Bewoners Zie hierboven.
Huidige doeleinden Het huis bestaat niet meer.
Toegankelijk
Foto's
Bronnen Tekst: http://www.wanneperveen.net/

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!