Het Westerflier

Op deze pagina vindt u informatie over het Westerflier.

Ligging Het Westerflier ligt ten zuiden van Diepenheim richting Lochem.
Ontstaan De naam kwam al in 1046 voor.
Geschiedenis Het huidige huis dateert uit 1792. 

Eigenaren van Westerflier waren eeuwenlang gerechtigd tol te heffen. Dat gebeurde op de Riessense Diek, tussen de Borculoseweg en de Lochemseweg. Na de aanleg van het Twenthekanaal raakte de weg in ongebruik. In 1948 werd nog maar tien gulden geÔncasseerd, en besloot men de tolheffing te beŽindigen.

Bewoners

"Een slapende havezate". Deze benaming gold vroeger voor huize Westerflier. Oorspronkelijk waren havezaten versterkte huizen met militaire waarden. Zo'n huis was nodig om als lid van de Ridderschap toegelaten te worden. In het verleden werd het bewoond door katholieken o.a. enkele eeuwen door de fam. van Hoevell, die hadden minder rechten en konden ook niet tot de Ridderschap toetreden. (De familienaam van Hoevell tot Westervlier bestaat nog).

Al in 1046 werd het "Westerfle" genoemd en werd nadien bewoond door diverse adellijke families. Het huidige huis is in 1729 gebouwd door de toenmalige eigenaar Joan van der Sluys. Zijn naam staat nog op de rand van een klok met een wijzer, die de uren aangeeft, op de voorzijde van het gebouw. Boven de toegangsdeur bevindt zich ook nog een wapensteen van de familie van der Sluys.

In 1854 werd het Westervlier gekocht door mr. Rutger Jan Schimmelpenninck en hij is een afstammeling van de Raadspensionaris. Ook nu nog zijn het Westerflier en het Nijenhuis het bezit van deze familie. Het heeft een tijd dienst gedaan als rijksinternaat maar wordt nu door enkele particulieren bewoond. De familie van der Sluys, had samen met de bewoners van het Stoevelaar en het Oldenhof, het collatierecht van de kerk te Markelo.

Het Westervlier viel tot 1819 onder de buurtschap Stokkum en behoorde aldus tot het richterambt Kedingen.

1602 Verpondingen
15 mudde landes, de reste ligt woeste, toebehoerende Jan van Heerde ende Gertruit van Heerde, 3 dachwerck hoilandes.

Het Huys Westervlier met sijnen pol, gaerden ende boomgaerden ende naevolgende boulanden, to weten: 4 mudde lants opten Essche, den Havercamp voor 't Huys, den Campgaerden, de caterstede gehieten Craijenburch metten camp voor 't Huys, noch 2 campen genaempt de Vreecampen ende een camp genaempt de Horst, item de koeweijden met namen het Grote Ralant, het Achterste Ralant ende die Bloosmate, noch de hoeijlanden gehieten de Grote Vree, het Kleijne Vree, de Peerdenmate, den Grooten Braecken ende Kleijnen Braecken, so ende als alle de voorseide parchelen elck in sijn begrijp ende bepalinge met recht ende gerechticheijt in den gerichte van Kedingen ende bourschap Stockum gelegen sijn.

Op 13‑12‑1628 werd dit allodiale goed, dat toebehoorde aan Pallick van Hoevel, op verzoek van diens neven de broers Gerrijt en Roeloff Wolter van Hoevel en krachtens een besluit van Ridderschap en Steden van 10‑11‑1628 tot een Overijssels leen aangenomen in ruil tegen de Dam te Kerspel Goor.

Beleend door:
13‑12‑1628
Pallick van Hoevel. (begraven 1‑5‑1646 in de kerk van Markelo, evenals zijn vrouw Agnes van Ensse van Heeckeren op 27‑3‑1639).

22‑1‑1668
Joan van Heuvel na de dood van zijn vader Palick van Heuvel.

27‑4‑1685
Jan Pallick van Heuvel.

18‑1‑1695. Begraafboek Markelo: Heer in't Westervlier.

29‑5‑1700
Otto Ernst van Heuvel en Timan Sloot, als door de drost van Twenthe aangestelde momberen, over de boedel van Palik Adolph van Heuvel tot Westervlier, zoals "des pupillen vader saliger" daarmee was beleend.

De momberen kregen tevens toestemming de boedel te belasten met een schuld van f 3000,‑.

13‑11‑1718
Hendrik Otto van Delwich, zoals de voogden van de onmondige kinderen van Pallick Adolff van Heuvel toe Westervlier daar in 1700 mee waren beleend.

4‑8‑1721
Joan van der Sluijs namens zijn moeder Wilhelmina Bloemendal, weduwe Van der Sluijs, als koopster na opdracht door Hendrik Otto van Delwich tot Nyenborch en zijn vrouw Maria Anna van Hoevel.

3‑1748
Joan van der Sluis na de dood van zijn moeder Willemina Bloemendaal, weduwe Van der Sluis.

17‑11‑1757
Gerhard van der Sluis, onmondig, zoals Joan van der Sluis daarmee was beleend. Hulder zijn oom Derk Dumbar.

27‑6‑1768
Doctor Gerhard van der Sluis tot Westervlier, mondig, met lediger hand.

Op dezelfde dag werden zijn hier geregistreerde en van 12‑6‑1767 daterende huwelijkse voorwaarden met Elsabe Geertruid van Dam bekrachtigd.

Joan van der Sluis, richter te Diepenheim, huwt 17‑7‑1736 te Bathmen met Aleida Dumbar van Deventer. Het huwelijk is verricht door D. Wolterbeek, predikant te Deventer, zijnde de zwager van de bruid.

Mevr. Aleida Dumbar, wed. van den Weled. Heer Joan van der Sluis Richter van Diepenheim van 't Westervlier, hertr. 27‑2‑1758 te Diepenheim met Francois de Wolf j.m. zn van wijlen Cornelis de Wolf/Diepenheim.

Doop Diepenheim:
Gerried Evert van der Sluis 23‑9‑1738.

Gerried 7‑2‑1740. Ovl 1808.

Getrui 30‑4‑1741.

Jacob Derk 5‑8‑1742. Jong ovl.

Jacob Derk 6‑11‑1746. (doopceduul geligt 17‑4‑1812).

Willemina 3‑12‑1747.

Anna Hendrika 18‑5‑1749; huwt met Jan Hendrik de Bruin/Zutphen.

De Heer Doctor Gerhard Voet j.n. zn. van den Heer Voet Burgemr te Zwolle huwt 27‑6‑1759 te Diepenheim met Juffrouw Getruid van der Sluis j.d. van wijlen den Heer Joan van der Sluis Richter van Diepenheim van 't Westervlier.

Gerhard van der Sluys (ovl. 28-5-1808) huwt 12‑6‑1767 met Getruid Elisabeth van Dam/Lochem en hertr. 18‑9‑1773 met Geertruid Huibers/Hubert van Glinthorst/Dalfsen (ovl 1829). Kinderen:

Geb. 9‑8 Ged. 14‑8‑1774 Diepenheim, Joan.

Geb. 5‑9 Ged. 10‑9‑1775 Diepenheim, Barbara Henrica. Zij huwt 5‑4‑1803 met Henrik Oostwold Fabius uit Zwolle.

Geb. 1‑1 Ged. 4‑1‑1778 Diepenheim, Aleida. Zij huwt 9‑9‑1796 met Jacobus Cramer Jr. uit Amsterdam.

Geb. 2‑9 Ged. 5‑9‑1779 Diepenheim, Henrietta ovl 3‑10‑1789.

Geb. 3‑1 Ged. 7‑1‑1781 Diepenheim, Hendrik.

Geb. 1‑9 Ged. 7‑9‑1783 Diepenheim, Francina Johanna Henrica. Zij erfde het grootste gedeelte van Westerflier; zij huwt 20‑4‑1805 met Gerhard Jacobus Thin van Keulen uit Amsterdam.

Huidige doeleinden In de oorlog was het huis hoofdkwartier van Duitse officieren, daarna werd het een meisjesinternaat en tegenwoordig is het, hoewel nog steeds in bezit van de familie Schimmelpenninck, een appartementencomplex.
Toegankelijk
Foto's Foto 1 (voorkant)
Foto 2 (voorkant, 11 juli 1989)
Foto 3 (voorkant)
Foto 3 (voorkant zwart/wit)
Foto 4 (voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1950)
Foto 5
(voorkant zwart/wit, ansichtkaart van rond 1900)
Foto 7 (achterkant)
Foto 8
(tolbedragen-bord)
Bronnen Tekst: http://www.natuur.nl/ , G. van Diest en Anton Vedders (Stichting Heemkunde Markelo)
Foto's 1, 4 en 5: Landgoederen Nijenhuis en Westerflier / Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit, 1999
Foto 2: Albert Speelman
Foto's 3 en 7: Peter van der Wielen (zijn collectie is in bruikleen bij de NKS)
Foto 6: Kastelen, havezaten en landhuizen in Overijssel in oude ansichten / A.I.J.M Schellart, 1974
Foto 8: http://krant.telegraaf.nl/
(niet meer bereikbaar)

Zie ook http://kastelen.startpagina.nl!